II JAVNI POZIV za financiranje Udruga na području Općine Fažana za 2017.g.

03.10.2017

Na temelju  članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),   članka 15. Pravilnika Općine Fažana o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i članka 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Općina Fažana objavljuje zatvoreni
II JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana za 2017.g.

Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva