Izmjena i dopuna prostornog plana

15.06.2012

III Izmjene i dopune PPUO provode se kao ciljane izmjene opisane u citiranoj Odluci, i to:Izmjeni i dopuni PPUO Fažana pristupa se radi:provjere planskih rješenja u dijelu planom utvrđenih namjena: javne i društvene, gospodarske,  mješovite stambeno-poslovne, javne i društvene, te sportske namjene,provjere i usklađivanja turističkih i ugostiteljskih kapaciteta unutar obuhvata Urbanističkog  plana uređenja turističke zone „BI Village“  sa odredbama Prostornog plana uređenja  Istarske županije, izmjene namjene površine nogometnog igrališta u Fažana, na način da se na navedenoj površini planira poslovno stambena namjena sa parkiralištem, a površina pored groblja u Fažani koja je   planirana (UPU naselja Fažana) za izgradnju objekata društvene namjene planira kao zelena površina, brisanja obveze izrade DPU „Fažana sjever II“ i DPU „Fažana centar i luka“,provjere planskog rješenja zone T1 unutar obuhvata DPU „Fažana sjever II“,planiranja trgovačkog centra,usklađivanja smještajnog kapaciteta zone BI Village sa PPIŽ,provjera i eventualne izmjene planskih rješenja sportske zone Fažana, turističkih zona T1 u Fažani i turističkih punktova,sagledavanje potrebe i  revidiranje granice obuhvata UPU Bi Village,sagledavanja potrebe  i revidiranje granice obuhvata UPU Pineta,druge izmjene povezane s naprijed navedenim izmjenama.IZMJENAMA I DOPUNAM PPUO NEĆE SE MIJENJATI GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZ RAZLOGA ŠTO NISU ISPUNJENI ZAKONSKI UVJETI I UVJETI UTVRĐENI PPU ISTARSKE ŽUPANIJE :BROJ STANOVNIKA 33/HAIZGRAĐENOST GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 80%Urbanistički plan uređenja turističke zone „BI Village“ radi usklađivanja sa planovima višeg reda.     Načelnica Općine Fažana

2012

Arhiva