Javna rasprava UPU Fažana

08.12.2021

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114718, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Fažana, Klasa: 350-02/21-01/5, Urbroj: 2168/08-02/00-21-2, od 11.02.2021. godine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana I

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana održat će se u razdoblju od 15.12.2021. godine do 30.12.2021. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

2021

Arhiva