Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme

11.02.2017

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 6/08, 5/10. 3/15), za postavljanje urbane opreme (kiosci, pokretne naprave-štandovi, ugostiteljske terase i dr.) na nekretnine na području Općine Fažana potrebno je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela.

Postavljenje urbane opreme na javnim površinama u vlasništvu Općine odobrava se ugovorom o davanju u zakup ili uporabu. Načelnica odobrava postavljanje urbane opreme na rok od najviše godine dana.

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani za: - obavljanje djelatnosti na pokretnim napravama (štandovi, kiosci i dr.) te- zauzimanje javne površine radi postavljanja ugostiteljskih terasa,na području Općine Fažana tijekom ljetne turističke sezone 2017. godine, da dostave svoje zahtjeve.

U zahtjevu je potrebno navesti djelatnost, plan i program rada. Rok za dostavu zahtjeva je 31.03.2017. godine.
Zahtjevi predani nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Načelnica:Ada Damjanac

2017

Arhiva