Legalizacija - Javni poziv

26.08.2011

Na osnovi članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11.), Općina Fažana objavljujeJ A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim („Narodne novine“ broj 90/11.), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Nezakonito izgrađenom građevinom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade  izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu. Isto se odnosi na  nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21. lipnja 2011. godine, na način propisan Zakonom. Nezakonito izgrađena zgrada, pod uvjetima utvrđenim Zakonom, legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje Općine Fažana podnosi se Istarskoj  županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Puli, Riva 8, neposredno u pisarnici na navedenoj adresi ili preporučeno poštom na adresu sjedišta odjela. Zahtjevu se prilaže: 1)    geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda 2)    tri primjerka arhitektonskog snimka građevine koju je izradio ovlašteni arhitekt 3)    dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva 4)    uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine, ako se radi o zgradi iz članka 5.stavak 1. podstavak 1. i članka 17.stavak 4. Zakona5)    dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade6)    (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo graditi – sudsko rješenje, suglasnost suvlasnika, ugovor i slično). Rok za podnošenje zahtjeva: do 31. prosinca 2012. godine. Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u vrijeme primanja stranaka:ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 11.00 sati,utorak od 14,00 do 16,00 sati

2011

Arhiva