Obavijest neprofitnim organizacijama

21.02.2014

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013.KLASA: 041-01/14-12/2URBROJ: 613-01-01-14-2Zagreb, 15. siječnja 2014. Prema odredbama članka 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08, 7/09 i 158/13), obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija. Navedeni Registar, čiji je sadržaj i način vođenja propisan odredbama članaka 72.a do 72.d Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, vodi se u Ministarstvu financija. Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, odnosno zaključno s 3. ožujkom 2014. Osim Državnom uredu za reviziju, financijski izvještaji se predaju i FINI – instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija.Državnom uredu za reviziju se dostavljaju sljedeći financijski izvještaji: bilanca (obrazac BIL-NPF), izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), te bilješke uz financijske izvještaje (detaljna razrada i dopuna podataka iz bilance i izvještaja o prihodima i rashodima).Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje objavljuju se na web stranici Državnog ureda za reviziju, Ministarstva financija i FINE. Popunjeni obrasci se dostavljaju osobno ili poštom u Državni ured za reviziju, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb (Središnji ured) ili u područne urede (adrese područnih ureda po županijama su objavljene na web stranici Državnog ureda za reviziju).Neprofitne organizacije prema odredbama članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija nisu obvezne sastavljati i predavati financijske izvještaje ako je: vrijednost njihove imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kn na razini godine. Odluku o navedenom donosi osnivač neprofitne organizacije, za tekuću poslovnu godinu u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija u roku dva dana od upisa promjene u matični registar ili na obrascu Promjene u Registru neprofitnih organizacija, ako se promjena ne upisuje u roku dva dana (odredbe članka 72.c Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija).NAPOMENA – neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009. (osnovane 2011., 2012. ili 2013.), prema uputama Ministarstva financija, dužne su voditi dvojno knjigovodstvo, te sastavljati i predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine, neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine. Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.   GLAVNI DRŽAVNI REVIZORmr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.

2014

Arhiva