Obavijest o planu i programu proračuna OF za 2022. godinu

03.12.2021

Općina Fažana ima obvezu izvjestiti stanovništvo o planu i programu te proračunu za nadolazeću 2022.mu godinu slijedom navedenog u nastavku slijedi izvješće.

U proteklom razdoblju općina je doživjela procvat na svim planovima, kako gospodarskim tako kulturnim, na planu sporta i cjelokupnom djelovanju općine. Općina se povećala za nekoliko desetaka posto i danas ona broji 3650 stanovnika. Od malog ribarskog mjesta i orijentacije na grad Pulu danas općina spada među 10 najrazvijenijih općina u RH sa velikom perspektivom u daljnjem razvoju.

Mnogi su infrastrukturni projekti u tom razdoblju napravljeni, ali mnogi su još pred nama. Općina Fažana planira i tijekom 2022. godine značajna sredstva uložiti u razvoj općine i to iznos od 23.035.000,00 kuna kojeg planira utrošiti za nabavu nefinancijske imovine te iznos od 4.100.000,00 kuna putem kapitalnih pomoći komunalnim društvima poput Vodovoda i Pragrandea što ukupno iznosi 27.135.000,00 kuna kapitalnih ulaganja. Navedeno predstavlja 52,3% rashoda proračuna što ukazuje da Općina Fažana ima izrazito visoku razinu ulaganja odnosno razvojni karakter.

Od najistaknutijih infrastrukturnih projekata ističu se:
• izrada PD i izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe
• izrada PD i izgradnja Doma za mlade
• izgradnja nogometnog centra u Fažani
• izgradnja DSC Valbandon
• izgradnja skate parka
• izrada PD i izgradnja Vatrogasnog doma
• izrada PD i servisne zone Komunalca
• rekonstrukcija zgrade DV Sunce
• Izrada PD i izgradnja pristupne ceste za reciklažno dvorište
• Rekonstrukcija ceste za MUP Valbandon
• Izgradnja prometnice u dijelu ulice Mala Vala jug
• Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
• Izgradnja prometne površine u naselju Mala Vala čizma
• Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete
• Izgradnja nogostupa na Perojskoj cesti
• Rekonstrukcija OO na Titovoj rivi
• Izgradnja igrališta za pse
• izgradnja solarne rasvjete na području Općine Fažana
• Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
• rekonstrukcija dijela obale u suradnji s Lučkom upravom

Uz navedeno značajna sredstva će se uložiti i u izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije na području Valbandona. Tijekom 2022. započet će najveći projekt Anglomeracija Pula sjever koja rješava pitanje fekalne odvodnje i vodovodne mreže kojom će se omogućiti proširenje građevinskog područja i rješavanja sadašnje preopterećene fekalne mreže koja je i razlog izljeva u more i velika opasnost za daljnji razvoj turizma.

Tijekom 2022.godine dobit će se građevinska dozvola koja je osnova za dogradnju osnovne škole i nastavit će se za agitacijom prema županiji za početaka dogradnje škole i sportske dvorane. Tijekom 2022. započet će se sa izgradnjom jedne strane lučice u Valbandonu i dobit će se novih 100 vezova. Ujedno će se dovršiti i projekat luke Fažana u suradnji s Lučkom upravom i očekuje se da će Lučka uprava započeti i rekonstrukciju iste.

Za društveno-gospodarski program u proračunu je osigurano 8.969.000 kn, a njime se i nadalje jamče najviša dosegnuta prava kao što je sufinanciranje programa predškolskog odgoja kroz DV Sunce i DV More kojim se smještava 150 djece , prijevoz učenika srednjih škola, sufinaciranje školskih programa, nabave školske opreme i produženog boravka.

Za sport će se izdvojiti 1,4 milijuna kuna za 17 sportskih udruga i 600 sportaša, za kulturu 350.000, a za programe udruga 555.000 kn. Moramo istaknuti da je naša orijentacija u turizmu i da se mnogi radovi, projekti, rade zbog te grane djelatnosti. Osim turizma akcenat se daje na razvoj poljoprivrede malog obrtništva i trgovine.

Tijekom 2022. godine putem natječaja dodijeli će se poljoprivredno zemljište. Za gospodarski i poljoprivredni program planirano je ukupno 667.000 kn. Za program protupožarne zaštite je osigurano 934.000 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 8.525.000 kn, a socijalni program je planiran u iznosu od 1.532.000 kn je i socijalno je osjetljiv, a isti uključuje pomoći u obliku stalne mjesečne novčane naknade, pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, sufinanciranje troškova produženog boravka u OŠ Fažana, sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, potpore učenicima i studentima, pravo na dnevni topli obrok i pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i stanovanja.

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

2021

Arhiva