Opći akti donešeni na 32. sjednici Općinskog vijeća

10.07.2012

Dana 28. lipnja 20012. godine održana je 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Fažana. Na održanoj sjednici doneseni su sljedeći opći akti:1. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011. godinu2. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Fažana za 2012. godinu i Projekcije Proračuna Općine Fažana za 2013. i 2014. godinu3. I  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu4. I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu5. I Izmjene i dopune Plana gradnje vodnih građevina za 2012. godinu6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu Osim navedenih općih akata donesen je i Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o. Fažana kao i Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Fažana. Svi opći akti bit će objavljeni u Službenim novinama Istarske županije, te su nakon stupanja na snagu dostupni i na web stranici.

2012

Arhiva