Plan prijema na stručno osposobljavanje u Općini Fažana za 2015.

29.12.2014

Sukladno članku 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana dana 29.12.2014. godine objavljuje Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Fažana za 2015. Cjelokupni natječaj, upute i dokumentaciju preuzmite ovdje.

2014

Arhiva