Akti načelnika

Izvješće Općine Fažana o provedbi plana gospodarenja otpadom RH za 2022.
PDF 22.61 MB
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti - Danijela Anjoš
PDF 719.6 kB
Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjela Općine Fažana za 2023.
PDF 1.29 MB
Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjela Općine Fažana za 2023.
DOCX 20.07 kB
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA - 01.01.2022.-30.06.2022. - 15.09.2022.
PDF 13.76 MB
Prilog 1. Provedbeni program_Opcina Fažana - 16.08.2022.
XLSX 100.11 kB
Popis pokazatelja_ Provedbeni program_Opcina Fažana - 16.08.2022.
XLSX 84.82 kB
PROVEDBENI PROGRAM Općina Fažana - 11.08.2022.
PDF 3.95 MB
Ugovor o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Fažani 10.08.2022.
PDF 1.29 MB
Odluka o izmjeni NO - Osnovica za plaću - 01.07.2022.
PDF 259.84 kB
PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana
PDF 7.5 MB
PLAN PRIJEMA U JUO OPĆINE FAŽANA ZA 2021. GODINU
PDF 435.02 kB
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti - komunalni otpad
PDF 11.56 MB
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2019.
PDF 552.27 kB
Izmjene Pravilnika o visini naknada za zauzimanje javnih površina na području Općine Fažana
PDF 1002.51 kB
Odluka o visini naknade za usluge parkiranja na području Općine Fažana
PDF 62.1 kB
ODLUKA O ORGANIZACIJI NAPLATE I KONTORLE PARKIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
PDF 75.16 kB
Plan prijema u službu u JUO OF za 2016. godinu
PDF 828.31 kB
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel OF za 2017. godinu
PDF 887.61 kB
Plan prijema u SOR u Općini Fažana za 2017. godinu
PDF 722.6 kB
Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Fažana za 2016. godinu
PDF 573.25 kB