Akti Općinskog vijeća

2024

Zakljucak_o_usvajanju_Izvjesca_OF_o_provedbi_Plana_(0370)
PDF 166.15 kB
Registar_nerazvrstanih_cesta_OF_SN_11_2024
PDF 183.94 kB
Odluka_o_rezulttima_javnog_natjecaja_za_dodjelu_doz(0714)
PDF 166.79 kB
Odluka_o_nerazvrstanim_cestama_na_podrucju_OF
PDF 204.63 kB
Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluka_o_I._ID_UPU_na(0815)
PDF 168.45 kB
Odluka_o_davanju_suglasnosti_za_provedbu_ulaganja_u(0891)
PDF 169.61 kB
Odluka_o_usvajanju_godisnje_analize_stanja_sustava_CZ_OF
PDF 162.79 kB
Odluka_o_donosenju_VII._Izmjena_i_dopuna_PPUOF
PDF 378.19 kB
Godisnji_plan_razvoja_sustava_CZ
PDF 190.24 kB
5._Godisnji_plan_CZ_2024_OF
DOC 108 kB
4.1._STANJE_CZ_FAZANA_2023_prilog_Odluci
DOC 548.5 kB
4_Odluka_o_usvajanju_Analize_stanja_sustava_civiln(0374)
DOCX 14.34 kB
3_VII_IiD_KPP_nacrt_Odluke_o_donosenju
DOC 481 kB
Izmjene_i_dopune_Plana_upravljanja_pomorskim_dobrom_OF
PDF 175.53 kB
Prilozi_Planu_upravljanja_pomorskim_dobrom_OF_2024_2028
PDF 1.61 MB
Odluka_o_usvajanju_Strategije_zelene_urbane_obnove
PDF 168.63 kB
Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_koeficijentima
PDF 168.83 kB
Odluka_o_dopuni_Odluke_o_placi_i_drugim_pravima
PDF 166.36 kB
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
PDF 182 kB
Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2024
PDF 186.63 kB
Odluka o lokalnim porezima
PDF 187.02 kB
9.1._II_izmjene_DRUSTVENI_I_GOSPODARSTVENI_PROGRAM_(0549)
DOC 52 kB
8.1._II._Izmjene_i_dopune_Programa_odrzavanje_komu(0310)
DOCX 22.35 kB
7.1._II._Izmjene_i_dopune_Programa_gradenja_komunalne_inf
DOC 108.5 kB
6.1._Prijedlog_Odluke_o_visini_pausalnog_poreza
DOCX 24.34 kB
5.1._Odluka_o_stavljanju_izvan_snage_odluke_o_prir(0737)
DOCX 16.02 kB
4.1._Prijedlog_Odluke_o_visini_poreznih_stopa_godi(0272)
DOCX 18.1 kB
3.1._Smjernice_CZ_2023
DOCX 33.4 kB
15.1._Odluka_o_stavljanju_van_snage_dijela_UPU_OF_2023
DOC 63.5 kB
14.1._Plan_upravljanja_pomorskim_dobrom_OF_2024_2028
DOCX 1.26 MB
13.1._II._IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_FAZANA_(0471)
RTF 4.64 MB
12.1._Prijedlog_odluke_o_financiranju_politickih_s(0589)
DOCX 16.08 kB
11.1._II._Izmjene_i_dopune_Socijalnog_programa_za_2023
DOC 38.5 kB
10.1_Odluka_o_izmjenama_odluke_o_sudjelovanju_pror(0124)
DOCX 13.71 kB

2023

Odluka o financiranju političkih stranaka - OPĆINA FAŽANA-FASANA
PDF 174.46 kB
Odluka o visini lokalnih poreza - OPĆINA FAŽANA-FASANA
PDF 187.02 kB
Odluka o stavljanju van snage odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Fažana-Fasana
PDF 165.54 kB
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Fažana
PDF 167.76 kB
Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Fažana-Fasana
PDF 373.67 kB
Zakljucak_o_primanju_na_znanje_Godisnje_analize
PDF 153.92 kB
Stanje_CZ_Fazana_2022_konacno_I
DOC 368.5 kB
Pozitivno_misljenje_Stategija_UP_Pula_2021_2027.
DOC 34.5 kB
Opci_uvjeti_2023_o_koristenju_parkiralisnog_prosto(0665)
DOCX 26.76 kB
Odluka_o_VIII._izmjenama_Odluke_o_nerazvrstanim_cestama
PDF 156.85 kB
Odluka_o_VIII_izmjenama_Odluke_o_nerazvrstanim_ces(0153)
DOCX 20.81 kB
Odluka_o_stavljanju_izvan_snage_dijela_UPU_Fazana
DOC 3.79 MB
Odluka_o_prodaji_nekretnine_u_vlasnistvu_OF
DOC 47.5 kB
Odluka_o_prodaji_nekretnine_u_suvlasnistvu_OF
PDF 159.42 kB
Odluka_o_pokretanju_postupka_stavljanja_izvan_snage(0981)
PDF 236.75 kB
Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_izvrsavanju_pro(0665)
DOCX 16.2 kB
Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_izvrsavanju_Pror(0845)
PDF 157.41 kB
Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_izradi_VII._(0662)
PDF 182.29 kB
Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_izradi_VII_(0045)
DOCX 22.76 kB
Odluka_o_izdavanju_prethodne_suglasnosti_na_opce_uv(0890)
PDF 157.39 kB
Odluka_o_izdavanju_misljenja_na_konacni_nacrt_Strategije
PDF 155.12 kB
Odluka_o_iprethodnoj_suglasnosti_na_Opce_uvjete_Komunalac
DOC 32.5 kB
Odluka_o_imenovanju_Povjerenstvaza_uvodenje_u_posje(0448)
DOC 36.5 kB
Odluka_o_imenovanju_Povjerenstva_za_uvodenje_u_posjed
PDF 159.46 kB
Odluka_o_dopuni_odluke_o_imenovanju_Povjerenstva_z(0456)
DOCX 15.43 kB
Odluka_o_dopuni_Odluke_o_imanenovanju_Povjerenstva_(0119)
PDF 159.54 kB
Godisnji_plan_CZ_2023_opcina_konacno_I
DOC 101.5 kB
Odluka_usvajanje_Godisnjeg_plana_sustava_CZ_na_p_0019_
PDF 178.22 kB
Shema komunalnog doprinosa - odluka OF
PDF 286.16 kB
19 Odluka_o_VII._izmjenama_Odluke_o_nerazvrstanim_cest_0438_
PDF 200.03 kB
18 Odluka_o_privremenoj_zabrani_izvodenja_gradevinskih_0987_
PDF 216.36 kB
16 Odluka_o_povjeravanju_komunalne_djelatnosti_sakuplj_0073_
PDF 200.44 kB
14 Odluka_o_pokretanju_postupka_stavljanja_izvan_snage_0804_
PDF 276.57 kB
12 Odluka_o_organizaciji_naplate_i_kontrole_parkiranja_0614_
PDF 236.75 kB
10 Odluka_o_odredivanju_pravnih_osoba_od_interesa_za_s_0525_
PDF 230.96 kB
08 Odluka_o_koristenju_i_davanju_u_zakup_javnih_povrsina
PDF 224.61 kB
06 Odluka_o_izmjeni_Odluke_o_komunalnom_doprinosu
PDF 198.28 kB
04 Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_izradi_VII._izmj_0115_
PDF 200.02 kB
02 o_pripajanju_trgovackog_drustva_PRAGRANDE_d.o.o._tr_0831_
PDF 204.1 kB
01 Odluka_o_I_izmjenama_i_dopunama_Urbanistickog_plana_0250_
PDF 244.86 kB

2022

Shema komunalne naknade - odluka
PDF 242.75 kB
Zaključak OV o davanju suglasnosti Statut DV More Sunce 2022
DOC 26.5 kB
Zaključak OV o davanju suglasnosti Pravilnik o UR DV More Sunce 2022
DOC 26.5 kB
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana gradnje komunalno vodnih građevina - Vodovod Pula 2023.
DOCX 15.79 kB
Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana gradnje komunalno vodnih građevina - Pragrande d.o.o. 2023.
DOCX 15.79 kB
Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna
DOC 27 kB
Program socijale za 2023.
DOC 57.5 kB
Program održavanje komunalne infrastrukture za 2023.
DOCX 25.97 kB
Program gradenja komunalne infrastrukture za 2023.
DOC 98 kB
Program društveno gospodarski za 2023.
DOC 77 kB
Proračun za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.godinu
RTF 4.89 MB
Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2023_godinu
DOCX 27.68 kB
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
PDF 1.35 MB
02_UPU_Fazana_Nacrt Odluke od 03.11.2022.
DOC 59.5 kB
Zaključak Ov o prihvaćanju izv DV More Sunce 2022 od 03.11.2022.
DOC 26.5 kB
Zaključak Ov o prihvaćanju GI DV Sunce 2022 od 03.11.2022.
DOC 26 kB
Oduka o izmjenama odluke - naknade grobna mjesta 2022 od 03.11.2022.
DOC 41 kB
Oduka o izmjenama odluke - koštanje programa predškolskog odgoja DV Sunce od 03.11.2022.
DOC 28.5 kB
Oduka Povelja prijateljstva Grad Delnice - OF od 03.11.2022.
DOC 28 kB
Odluka o izmjenama odluke - koštanje programa predškolskog odgoja drugi osnivači od 03.11.2022.
DOC 26.5 kB
I. izmjene programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu od 03.11.2022.
DOCX 53.36 kB
I. Izmjene programa gradenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu od 03.11.2022.
DOC 86 kB
I. Izmjene i dopune socijalnog programa za 2022.godinu od 03.11.2022.
DOC 61 kB
I. Izmjene i dopune društveno gospodarskog programa za 2022. od 03.11.2022.
DOC 82.5 kB
OBRAZLOŽENJE (rebalansa)- I. izmjene i dopune proračuna OF za 2022. od 03.11.2022.
DOCX 52.39 kB
REBALANS - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. od 03.11.2022.
RTF 3.43 MB
Polugodisnje izvršenje proračuna za 2022. od 03.11.2022.
RTF 3.21 MB
OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZRŠENJA PRORAČUNA ZA 2022. od 03.11.2022.
DOCX 83.53 kB
Statut Općine Fažana
PDF 8.29 MB
AKTI sa 13. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA od 13.09.2022.
PDF 14.08 MB
AKTI SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA održane dana 14.07.2022.
PDF 1.49 MB
Procjena ugroženosti od požara - akt vijeća od 07.07.2022.
PDF 2.37 MB
Plan zaštite od požara - Fažana 2022_LIPANJ - akt vijeća od 07.07.2022.
PDF 1.79 MB
AKTI SA 11. SJEDNICE OVOF od 07.07.2022.
PDF 894.8 kB
AKTI SA 10. SJEDNICE OVOF od 30.06.2022. V. DIO
PDF 16.99 MB
AKTI SA 10. SJEDNICE OVOF od 30.06.2022. IV. DIO
PDF 4.41 MB
AKTI SA 10. SJEDNICE OVOF od 30.06.2022. III. DIO
PDF 16.95 MB
AKTI SA 10. SJEDNICE OVOF od 30.06.2022. II. DIO
PDF 6.28 MB
AKTI SA 10. SJEDNICE OVOF od 30.06.2022. I. DIO
PDF 6.34 MB
Akti 10. radne sjednice OVOF od 30.06.2022. godine
PDF 17.49 MB
4. Odluka o razrješenju i imenovanju potpredsjednika OV Općine Fažana
PDF 188.46 kB
3. Odluka o imenovanju predsjednika OV Općine Fažana
PDF 187.23 kB
2.Odluka o razrješenju predsjednice OV Općine Fažana
PDF 189.69 kB
9.Odluka_o_donosenju_plana_davanja_koncesija_za_2022_godinu
DOC 27 kB
8.Odluka_o_nacinu_pruzanja_javne_usluge_sakupljanja_komunalnog_otpada_na_podrucju_OF
DOC 203 kB
7.Odluka o ID. Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
DOCX 19.57 kB
6.Odluka o 6. ID Odluke o ner.cestama na području OF
DOC 31 kB
5.Odluka_o ID odluke o _obustavi_placanja_spomenicke_rente
DOC 27.5 kB
1.Izvješće mandatrno verifikacijske komisije
DOC 51 kB

2021

15.II Rebalans 2021
DOCX 263.33 kB
14. I. izmjena i dopuna socijalnog programa za 2021. godinu
DOC 47.5 kB
13. I. izmjena i dopuna društveno gospodarskog programa za 2021. godinu
DOC 52.5 kB
12.ii_izmjene_programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_opcine_fazana_za_2021
DOCX 29.4 kB
11.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
DOC 75.5 kB
10. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspodjeli rezultata za 2020.
DOCX 22.64 kB
9. Odluka o suglasnosti za kratkoročno zaduživanje u IKB
DOC 45 kB
8. Odluka_o_izvrsavanju_proracuna_za_2022_godinu
DOCX 25.66 kB
7. Proračun Općine Fažana za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
DOCX 2.12 MB
6.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu (Pragrande d.o.o.)
DOC 30.5 kB
5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu (Vodovod Pula d.o.o.)
DOC 29.5 kB
4. socijalni_program_za_2022_godinu
DOC 56 kB
3.drustveno_gospodarstveni_program_za_2022_godinu
DOC 73 kB
2.Program održavanje komunalne infrastrukture 2022.
DOCX 23.85 kB
1. program_gradenja_komunalne_infrastrukture_za_2022_godinu
DOC 71.5 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2021.
PDF 872.64 kB
odluka_o_privremenoj_zabrani_izvodenja_radova_u_2022_godini
DOC 26.5 kB
Odluka suglasnost člana NO Herculanea
DOC 29 kB
KON odluka o prodaji nekretnine_11 2021
DOC 55 kB
Zaključak Ov o prihvaćanju GI DV Sunce
DOC 28.5 kB
Zaključak Ov o prihvaćanju izv DV More Sunce
DOC 28 kB
Odluka 2 prigovor na Program Silvio Kutić po punomoćniku
DOC 31.5 kB
Odluka prigovor na Program Daniele Scabozzi
DOC 31 kB
Odluka Program poljoprivrede 11 2021
DOC 23.5 kB
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2020
RTF 3.43 MB
ODLUKA O prijedlogu članova NO Komunalac
DOC 29.5 kB
Odluka o sprečavanju nepropisnog odlaganja otpada 2021
DOC 55 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020 GODINU
DOCX 42.63 kB
Zaključak Ov o održavanju komunalne infrastrukture za 2020.
DOC 29 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020 GODINU
DOCX 32.19 kB
Zaključak Ov o građenju komunalne infrastrukture za 2020
DOC 28.5 kB
Rebalans proračuna 2021
DOCX 2.07 MB
I. izmjene i dopune PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021
DOC 76 kB
I izmjene PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASRTRUKTURE Općine Fažana za 2021
DOC 82 kB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020_06092021
DOCX 24.7 kB
ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA 2021
DOC 25.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA I OSTALIH RADNIH TIJELA
DOC 23.5 kB
ODLUKA O V IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
DOC 24.5 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE FAŽANA 2021
DOC 25 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO TE PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE
DOC 24.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO
DOC 24 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAZVOJ
DOC 24 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DOC 24 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SPORT I KLUTURU
DOC 24 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA ZA 2020. GODINU I NA IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE
DOC 24.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC FAŽANA DOO ZA 2020 GODINU
DOC 24 kB
RJEŠENJE O VERIFIKACIJI MANDATA
DOC 34 kB
RJEŠENJE O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA
DOC 34.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNICE VIJEĆA
DOC 33.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU PPOTPREDSJEDNIKA VIJEĆA RAUL MARSETIČ
DOC 33.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA TIMOTEJ PEJIN
DOC 33.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU MANDATNO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
DOC 34.5 kB
RJEŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
DOC 37 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG OTPISA POREZNOG DUGA S OSNOVA OPĆINSKIH POREZA.
DOC 26 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 23.5 kB
ODLUKA O IV IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 25 kB
ODLUKA O ODGODI DOSPIJEĆA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE.
DOC 36 kB
ODLUKA O ODGODI PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA ZA 2021. GODINU
DOC 25.5 kB
ODLUKA O PRIGOVORU NA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA B.G.
DOC 23.5 kB
ODLUKA O PRIGOVORU NA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM UVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE S.K.
DOC 24.5 kB
ODLUKA O SMANJENJU IZNOSAZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE FAŽANA
DOC 29 kB
ZAKLJUČAK o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Sunce“ o odgojno obrazovnom radu za period od 01.09.2020. godine do 28.02.2021. godine
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA PREDŠKOLSKE USTANOVE DV SUNCE ZA 2020. GODINU
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU
DOC 24.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U2020. GODINI I PROVEDBI MJERA ZA SPRJEČAVANJE I UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
DOC 34 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI
DOC 24.5 kB
Odluku o davanju prethodne suglasnosti za uključivanje u sastav Urbanog područja Pula
DOC 24.5 kB
ODLUKA O SMANJENJU PLAĆANJA ZAKUPNINEKAO MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH KORONAVIRUSOM covid-19 NA GOSPODARSTVO OPĆINE FAŽANA
DOC 27.5 kB
ODLUKA O STAVLJANU VAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA FAŽANA
DOC 195 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2021. GODINU
DOC 26 kB

2020

SOCIJALNI PROGRAM za 2021. GODINU
DOC 56.5 kB
PRORAČUN OPĆINE FAŽANA 2021 S PROJEKCIJAMA 2022 2023
DOC 918 kB
program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu
DOC 25.5 kB
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
DOC 73.5 kB
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
DOC 71 kB
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA U 2021 GODINI
DOC 26 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
DOC 59 kB
II Plan razvojnih programa 2021-2023
DOC 597 kB
DRUŠTVENO GOSPODARSTVENI PROGRAM ZA 2021. GODINU
DOC 71.5 kB
I IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2020 GODINU
DOC 29 kB
II IZMJENE DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA 2020
DOC 33.5 kB
II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2020
DOC 882.5 kB
II IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020
DOC 56 kB
II IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020
DOC 70.5 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG SPORAZUMA O PRIPREMI, REALIZACIJI I PROVEDBI EU PROJEKTA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI PULA SJEVER
DOC 34.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA upu TZ BI VILLAGE
DOC 42.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA upu TZ BI VILLAGE
DOC 42.5 kB
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI VI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
DOC 54.5 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA
DOC 34 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ANEKSA BR. 2 SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE -JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA
DOC 34 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU II IZMJENA I DOPUNA PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNOVODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU (PRAGRANDE d.o.o.)
DOC 30 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODNU (VODOVOD PULA doo)
DOC 29.5 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA.
DOC 41 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE
DOC 5.05 MB
ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE SAN PELLEGRINO
DOC 49.5 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTOJBE PULA ZA 2019. GODINU I NA IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTZROJBE PULA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODI
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O RADU DJEČJEG VRTIĆA MORE ZA PEDAGOŠKU 2019 2020 GODINU
DOC 23.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2019. DO 31.08.2020. GODINE
DOC 33.5 kB
ODLUKA O ZADUŽIVANJU
DOC 29.5 kB
ODLUKA O IZRADI VI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
DOC 60.5 kB
zaključak o usvajanju izvješća o radu trgovačkog društva komunalac fažana 2019 godinu
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2019. GODINI I PROVEDBI MJERA ZA SPRJEČAVANJE I UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
DOC 34 kB
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2019.
DOC 52 kB
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU OPĆINE FAŽANA ZA 2019.
DOC 144.5 kB
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2019 (3)
DOC 1.3 MB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU IZMJENA PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020 PRAGRANDE
DOC 30 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2019. DO 29.02.2020. GODINE
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DV SUNCE ZA 2019. GODINU
DOC 23.5 kB
ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOGOMETNI CENTAR
DOC 40 kB
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2020. GODINU
DOC 26.5 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC FAŽANA DOO
DOC 27.5 kB
i izmjene proračuna općine fažana za 2020. godinu
DOC 1.22 MB
I IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA ZA 2020 GODINU
DOC 71.5 kB
I IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020
DOC 62 kB
I IZMJENE DRUŠTVENOG I GOSPODARSTVENOG PROGRAMA ZA 2020
DOC 42 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 77 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTRE ZA 2019. GODINU
DOC 92.5 kB
Odluika o davanju prethodne suglasnosti - prijenos poslovnog udjela u društvu Luka Pula
DOC 47.5 kB
Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Fažana
DOC 34 kB
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
DOC 34 kB
ODLUKA O OBROČNOM PLAĆANJU KOMUNALNOG DOPRINOSA
DOC 35 kB
ODLUKA O OBUSTAVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
DOC 25.5 kB
ODLUKA O ODGODI DOSPIJEĆA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
DOC 35.5 kB
ODLUKA O ODGODI PLAĆANJA NAKNADE ZA DAVANJE KOCESIJSKOG ODOBRENJA U 2020 GODINI
DOC 25 kB
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA ZAKUPNIVE KAO MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH KORONAVIRUSOM
DOC 29.5 kB
ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA CIJENE KOŠTANJA BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU SUNCE
DOC 23.5 kB
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TZ VILLA SAN LORENZO
DOC 48.5 kB
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
DOC 274.5 kB
ODLUKA O ODNOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 23.5 kB
ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE 1206 100
DOC 48 kB
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOGOMETNOG CENTRA
DOC 27.5 kB
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA
DOC 24.5 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2020. GODINU
DOC 25.5 kB
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA ODRUČJU OPĆINE FAŽANA 2020-2023 GODINE
DOC 25.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA ZA 2020 GODINU
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
DOC 23.5 kB

2019

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2019
PDF 6.67 MB
Proračun 2020_opći i posebi dIO(1)
PDF 502.96 kB
Proračun 2020_razvojni programi(1)
PDF 391.65 kB
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKADE ZA ZADRŽANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2020. GODINU
DOC 26.5 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2020
DOC 58.5 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GRDANJE OMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU (PRAGRANDE doo)
DOC 34 kB
SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020
DOC 58 kB
DRUŠTVENI I GOSPODARSKI PROGRAM ZA 2020
DOC 73 kB
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
DOC 70.5 kB
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
DOC 95.5 kB
I IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2019
DOC 24.5 kB
I IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG I GOSPODARSTVENOG PROPGRAMA ZA 2019
DOC 32.5 kB
I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 GODINU
DOC 72 kB
I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 75.5 kB
ODLUKA O ODOBRENJU STRUČNE PODLOGE - IDEJNO ARHITEKTONSKO URBANISTIČKO RJEŠENJE FAŽANA
DOC 33.5 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE
PDF 8.18 MB
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA U 2020. GODINI
DOC 27.5 kB
ODLUKA O II IZMJENAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 25.5 kB
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE
DOC 24.5 kB
ODLUKA O DAVANJU UGLASNOSTI JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI PULA I PODRUČNOJ VATROGASNOJ ZAJEDNICI PULA ZA IZDAVANJE JAMSTVA POSLOVNOJ BANCI
DOC 26.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O SUDJELOVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA U CIJENI KOŠTANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVAMA DRUGIH OSNIVAČA
DOC 25 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DV SUNCE ZA 2018. GODINU
DOC 23.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEĆA DV SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2018. DO 31.08.2019. GODINE
DOC 33.5 kB
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DV SUNCE 2019
DOC 26.5 kB
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOGOMETNOG CENTRA
DOC 47 kB
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANSITIČKOG PLANA UREĐENJA TZ BI BILLAGE
DOC 63.5 kB
ODLUKA O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU ZAHVATA U PROSTORU (HEP)
DOC 40.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 25 kB
odluka o donošenju v izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine fažana
DOC 669 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC FAŽANA DOO ZA 2018. GODINU
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JVP 2018
DOC 24.5 kB
ODLUKA O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VALBANDON
DOC 50 kB
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OF za 2018
DOC 1.07 MB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018
DOC 51 kB
ODLUKA O III IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 24 kB
ODLUKA O PONIŠTENJU DAVANJA KONCESIJE
DOC 25.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ZA 2018. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
DOC 33.5 kB
ODLUKA O IMENOVANJU JAVNE POVRŠINE -ŠETNICE ANTONIA SMAREGLIE
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2018. I PROVEDBI MJERA ZA SPREČAVANJE I UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
DOC 34 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2018. DO 28.02.2019.
DOC 33.5 kB
Komunalni doprinos - grafički prikaz zona
PDF 1.49 MB
Komunalna naknada - grafički prikaz zona
PDF 642.54 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU FAŽANA
DOC 35 kB
ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 25.5 kB
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
DOC 72.5 kB
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU.
DOC 69.5 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2019. GODINU
DOC 26 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PRIJEKT PARK NA PROŠTINI (JAVNE ZELENE POVRŠINE (PARK I SLIČNO) NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 26 kB
ODLUKA O DONOŠENJU SREDNJEROČNOG PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA OPĆINU FAŽANA
DOC 26 kB

2018

Proračun 2019-2021 s usvojenim amandmanima
PDF 1.17 MB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2019. GODINU
DOC 58.5 kB
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2019. GODINU
DOC 25.5 kB
ODLUKA O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU GRADNJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, 2. SKUPINE, SIGURNOSNI ISPUST CRPNE STANICE CS FAŽANA BADEL
DOC 40.5 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG OTPISA POREZNOG DUGA S OSNOVA OPĆINSKIH POREZA(1)
DOC 29.5 kB
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUINALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 84.5 kB
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
DOC 73 kB
DRUŠTVENI I GOSPODARSTVENI PROGRAM ZA 2019. GODINU
DOC 71 kB
SOCIJALNI PROGRAM ZA 2019. GODINU
DOC 59.5 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GRDANJE OMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2019. GODINU (PRAGRANDE doo)
DOC 36.5 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2019. GODINU (VODOVOD doo)
DOC 32 kB
II. izmjene i dopune PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018(1)
DOC 108.5 kB
II izmjene PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASRTRUKTURE Općine Fažana za 2018(1)
DOC 75 kB
II izmjene DRUŠTVENI I GOSPODARSTVENI PROGRAM ZA 2018. GODINU
DOC 49 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU II IZMJEN APLAN AGRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU (PRAGRADNE doo)
DOC 36.5 kB
II. izmjene i dopune Proracuna OF za 2018_
DOC 8.36 MB
ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
DOC 24.5 kB
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
DOC 28.5 kB
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 47 kB
ODLUKA O PRIVREMENOJK ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA U 2019. GODINI
DOC 28.5 kB
ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 103 kB
ODLUKA O II IZMJENAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 26 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU II IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU (VODOVOD PULA D.O.O.)
DOC 36 kB
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O RADU ZA PEDAGOŠKU 2017 2018 GODINU DJEČJEG VRTIĆA MORE
DOC 23.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2017. GODINE DO31.08.2018. GODINE
DOC 33.5 kB
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽAN AZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. GODINE DO 30.06.2018. GODINE
DOC 866.5 kB
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA
DOC 36.5 kB
I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2018. GODINU
DOC 6.59 MB
I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
DOC 69.5 kB
I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJAKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
DOC 96 kB
I IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU
DOC 29 kB
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 2018-2023
DOC 4.12 MB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC FAŽANA doo ZA 2017. GODINU
DOC 24 kB
ZAKJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018 GODINU (PRAGRANDE d.o.o.)
DOC 42 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA PLAN AGRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018 GODINU (VODOVOD PULA doo)
DOC 41.5 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽANA ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023
DOC 24.5 kB
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA
DOC 27.5 kB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017_26052018
DOC 51.5 kB
Godisnje izvjesce o izvrsenju proracuna 2017
DOC 1.05 MB
Prigovori_Poljoprivredno zemljiste zovko m
DOC 32 kB
Prigovori_Poljoprivredno zemljiste scholl
DOC 31 kB
Prigovori_Poljoprivredno zemljiste keser
DOC 32 kB
Poljoprivredno zemljiste
DOC 30.5 kB
Program raspolaganja DPZ - Općina Fažana
DOCX 1.59 MB
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu
PDF 3.15 MB
Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom OF za 2017 godinu
PDF 8.25 MB
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2017 godini
PDF 980.63 kB
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu
PDF 5.1 MB
IZVJEŠĆE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA ODBAČENOG OTPADA U 2017. GODINI
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽANA ZA 2017. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU DJEČJEG VRTIĆA SUNCE ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2017. DO 28.02.2018. GODINE
PDF 130.29 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE ANEKSA UGOVORA MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU IZGRADNJE GRAĐEVINA PREMA PROVEDBENOM PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE
PDF 128.78 kB
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U OPĆINI FAŽANA
PDF 210.64 kB
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE FAŽANA
PDF 166.25 kB
ODLUKA O UKLJUČENJU U AKCIJU - GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE
PDF 199.44 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA ANALIZU POSTUPKA PREDLAGATELJA IVANA ALERIĆA I MLADENA TOMLJANOVIĆA PROTIV PROTUSTRANKE OPĆINE FAŽANA
PDF 197.99 kB
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA
PDF 126.06 kB
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća OF
PDF 126.06 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2017. GODINI
PDF 120.42 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽAN AZA 2018. GODINU
PDF 121.03 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 780 175, 780 178 I 780 181
PDF 137.62 kB
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLOGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
PDF 334.3 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O USLUGAMA U JAVNOM INTERESU I OSIGURANJA JAVNOG PRIJEVOZA U GRADU PULI, GRADU VODNJANU, OPĆINI FAŽANA, OPĆINI LIŽNJAN I OPĆINI MEDULIN ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2017 GODINE
PDF 128.17 kB
OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
PDF 148.32 kB
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRĐŽANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2018. GODINU
PDF 195.51 kB
ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA U 2018. GODINI
PDF 196.52 kB
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2018. GODINU
PDF 155.43 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU (VODOVOD PULA D.O.O.)
PDF 131.74 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU (PRAGRANDE D.O.O.)
PDF 133.78 kB

2017

Odluka o lokalnim porezima
PDF 210.96 kB
ODLUKA O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU GRADNJE GRAĐEVINA INFRASTRUKTURNE NAMJENE, VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA, 3. SKUPINE, SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
DOC 41 kB
ODLUKA O SUSTAVU GLAVNE KNJIGE RIZNICE OPĆINE FAŽANA TE NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE
DOC 35 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA i IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2017. GODINU (PRAGRANDE d.o.o.)
DOC 33.5 kB
Godišnji obračun proračuna Općine Fažana za 2016
DOC 1.24 MB
Polugodišnji izvještaj za o izvršenju Proračuna Općine Fažana za 2017. godinu
DOC 1004.5 kB
Odluka o preraspodjeli proračuna do 31.12.2016_
DOC 82.5 kB
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. g
DOC 48.5 kB
Zaključak o usvajanju izvješća o radu trgovačkog društva komunalac fažana d.o.o. za 2016. godinu
DOC 36.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PERIOD OD 01.09.2016. GODINE DO 31.08.2017. GODINE
DOC 33.5 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U PULI
PDF 133.85 kB
RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PDF 131.03 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA SPORT I KULTURU
PDF 130.42 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAZVOJ
PDF 130.25 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO
PDF 129.69 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO TE PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE
PDF 130.71 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE FAŽANA
PDF 134.86 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJ ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
PDF 128.63 kB
ODLUKA O IMENOVANJU VIJEĆA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA
PDF 207.77 kB
Riješenje o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća
DOC 33.5 kB
Riješenje o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća
DOC 33.5 kB
Riješenje o izboru mandatno verifikacijske komisije 2017
DOC 34 kB
Riješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
DOC 35 kB
Riješenje o izboru Predsjednika Općinskog vijeća
DOC 33.5 kB
MANDATNO VERIFIKACIJSKA KOMISIJA - Riješenje 2017
DOC 35 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o nerazvrstanim cestama na podruju OF
PDF 81.34 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o izvrsavanju proračuna OF za 2017. godinu
PDF 230.51 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi V. izmjena i dopuna ppu
PDF 136.98 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama na području OF
PDF 130.85 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o ispravci plana ukupnog razvoja OF
PDF 106.23 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o donošenju plana ukupnog razvoja OF
PDF 48.47 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2016/2017
PDF 2.23 MB
Akti općinskog vijeća - odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2017. godinu
PDF 3.7 MB
Akti općinskog vijeća - Odluka o davanju suglasnosti ulaganja u projekt cesta2
PDF 120.73 kB
Akti općinskog vijeća - V. Izmjena i dopuna PP OF - Utjecaj na okoliš
PDF 2.29 MB

2016

Zaključak Županijska organizacija SDP Istarske županije
PDF 568.54 kB
Zaključak VIA ING dostava ponude
PDF 668.81 kB
Zaključak VIA ING
PDF 652.76 kB
Zaključak Toni i Adela Toffetti
PDF 493.31 kB
Zaključak Studio Bašić izrada procjene vrijednosti nekretnine na kč.12068
PDF 479.45 kB
Zaključak STUDIO BAŠIĆ
PDF 542.49 kB
Zaključak Siniša Šašić
PDF 525.94 kB
Zaključak San Polo stručni nadzor
PDF 452.19 kB
Zaključak San Polo izrada elektrotehničkog projekta rasvjete
PDF 508.13 kB
Zaključak prihvaćanje ponude GEOGRUPA
PDF 492.79 kB
Zaključak o prihvaćanju ponuda San Polo
PDF 629.85 kB
Zaključak Mira Parlov
PDF 493.33 kB
Zaključak Labinske tiskare
PDF 506.66 kB
Zaključak KAINA
PDF 504.45 kB
Zaključak GROTA
PDF 491.88 kB
Zaključak Goran Ikić Obrt PEČAT
PDF 504.4 kB
Zaključak GEOGRUPA izrada geodetskog elaborata
PDF 524.02 kB
Zaključak GEOGRUPA dostava fotografija s geolokacijom
PDF 496.7 kB
Zaključak Đurđica Rojnić Selimović
PDF 498.24 kB
Zaključak DV MOre korištenje MMC
PDF 544.17 kB
Zaključak Denis Dobrić
PDF 507.81 kB
Zaključak Dario i Andrea Batel
PDF 508.83 kB
Zaključak Cardo & Decumanus
PDF 457.86 kB
Zaključak BRAING
PDF 553.82 kB
Suglasnost Korotaj Ronald
PDF 386.41 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - BURIĆ D.O.O.
PDF 362.95 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - KAPELOTO BETON d.o.o
PDF 933.14 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - JURCON PROJEKT D.O.O.
PDF 926.58 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - BURIĆ D.O.O.
PDF 362.95 kB
Zaključak ZANITEL
PDF 462.75 kB
Zaključak Vladimir Gortan dopuna instalacije panik rasvjete
PDF 495.25 kB
Zaključak utvrđuje se da je Općina Fažana provela postupak bagatelne nabave
PDF 895.81 kB
Zaključak Slađana Ostojić
PDF 524.19 kB
Zaključak San Polo
PDF 496.26 kB
Zaključak provođenje javnog natječaja
PDF 959.11 kB
Zaključak prihvaćanje ponude Cardo Decumanus
PDF 460.16 kB
Zaključak Općina Fažana ne namjerava se koristiti pravom prvokupa
PDF 489.08 kB
Zaključak Mirko Gortan
PDF 526.96 kB
Zaključak Littera izrada mrežne stranice
PDF 493.41 kB
Zaključak Koning projekt
PDF 451.94 kB
Zaključak Komunalac suglasnost za donošenje Općih uvjeta parkiranja
PDF 451.94 kB
Zaključak Ivana Tomišić
PDF 511.82 kB
Zaključak Iva Knapić
PDF 548.12 kB
Zaključak Gordana Dučić
PDF 519.46 kB
Zaključak GEOGRUPA GSNSS
PDF 478.25 kB
Zaključak GEOGRUPA izrada GSN
PDF 448.99 kB
Zaključak GEOGRUPA izrada elaborata evidentiranja vodova
PDF 526.43 kB
Zaključak GEOGRUPA
PDF 543.44 kB
Zaključak GEAPLUS
PDF 487.45 kB
Zaključak Društvo distrofičara Istre
PDF 552.89 kB
Zaključak Čedomir Kostešić
PDF 499.82 kB
Zaključak Burić usluga stručnog nadzora
PDF 475.54 kB
Zaključak Burić
PDF 439.91 kB
Zaključak Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
PDF 629.46 kB
Zaključa GEOGRUPA izrada geodetskog elaborata iskolčenja
PDF 499.27 kB
Suglasnost FUM
PDF 377.77 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji sabirne ceste za trgovački
PDF 968.72 kB
Zaključak Vijeće srpske nacionalne manjine
PDF 605.38 kB
Zaključak Troškovinik radova na uređenju platoa
PDF 498.98 kB
Zaključak Surazo
PDF 609.79 kB
Zaključak Sumedin Šahdanović
PDF 553.26 kB
Zaključak prijedlog Odluke o izradi V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fažana
PDF 537.23 kB
Zaključak prihvaćanje ponude Studio Bašić
PDF 627.53 kB
Zaključak prihvaćanje ponude SPI
PDF 470.81 kB
Zaključak prihvaćanje ponude San Polo
PDF 478.02 kB
Zaključak prihvaćanje ponude Guerosoft
PDF 510.99 kB
Zaključak prihvaćanje ponude Dolina obrta
PDF 484.64 kB
Zaključak prihvaćanje ponudeč Pula Herculanea
PDF 533.54 kB
Zaključak prihvaćanje ponuda Burasolar
PDF 702.06 kB
Zaključak pokretanje postupka bagatelne nabave izgradnje oborinkse odvodnje Matija Vlačić
PDF 490.31 kB
Zaključak pokretanje postupka bagatelne nabave
PDF 478.97 kB
Zaključak Plodine
PDF 580.29 kB
Zaključak osiguranje
PDF 637.74 kB
Zaključak o prihvaćanju ponude Cardo & Decumanus
PDF 509.02 kB
Zaključak nabavka ormara
PDF 511.7 kB
Zaključak Miroslav Šimić
PDF 534.11 kB
Zaključak Marija Ljubić
PDF 502.39 kB
Zaključak izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Sunce
PDF 1.13 MB
Zaključak izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji DV Sunce
PDF 698.18 kB
Zaključak izrada kontrole obračuna izvođenja radova uređenja svlačionice NK Mladost
PDF 496.12 kB
Zaključak izrada kontrole obračuna izvođenja radova uređenja pomoćnih prostorija svlačionica NK Mladost
PDF 505.41 kB
Zaključak izrada kontrole obračuna izvođenja limarskih radova uređenja pomoćnih prostorija svlačionica NK Mladost
PDF 504.23 kB
Zaključak Ericsson Nikola Tesla
PDF 489.39 kB
Zaključak Emina Beriša
PDF 497.79 kB
Zaključak Đurđica Rojnić Selimović
PDF 498.24 kB
Zaključak Bakša Mladen
PDF 382.06 kB
Zaključak bagatelna nabava za pružanje usluge izrade V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
PDF 471.53 kB
Zaključak bagatelna nabava idejni projekt.rekonstrukcije prometnice u ulici Pineta
PDF 480.53 kB
Zaključak Bagatelna nabava idejni projekat izgradnje raskrižja ulice Voćarske Lavande i Kamelije
PDF 484.33 kB
Zaključak Ana Racan
PDF 484.15 kB
Suglasnost Skateboard Klubu
PDF 461.17 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića Sunca
PDF 621.46 kB
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana tza 2016 godinu
PDF 548.23 kB
Odluka Stambolija Zorka
PDF 1.06 MB
Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Fažana
PDF 668.17 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare
PDF 948.84 kB
ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU IZMJENA PLAN AGRADNJE KOMUNALONO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2016. GODINU
PDF 63.29 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU TRGOVAČKOG CENTRA N
PDF 53.34 kB
ODLUKA O ISPRAVCI PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE FAŽANA
PDF 106.23 kB
ODLUKA O IMENOVANJU JAVNE POVRŠINE - ŠETNICE MATE PARLOVA
PDF 51.54 kB
Obavijest o zakupu građevinskog zemljišta održanog 12.07.2016. u 10:00
PDF 1.81 MB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Odluka o uređenju pješačke zone u Ulici Boraca Općine Fažana
PDF 540.45 kB
Odluka o organiziranju PJM Općine Fažana
PDF 911.69 kB
2. Zaključak -prihvaća se odluka o preraspodjeli 2015 - za objavu
PDF 50 kB
ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA MATI PARLOVU
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PULA ZA 2015. GODINU
DOC 24.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠTAJA O UTVRĐENIM I NAPLAĆENIM OPĆINSKIM POREZIMA ZA 2015. GODIN
DOC 24.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU TRGOVAČOG DRUŠTVA KOMUNACA FAŽANA d.o.o. ZA 2015. GODINU
PDF 62.62 kB
ZAKLJUČAK O POVJERAVANJU OVLAŠTENJA ZA DAVANJE KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE FAŽAN
PDF 61.9 kB
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I KOMUNALN INFRASTRUKTURU I ZEMLJIŠTE I PRIKLJUČKE
PDF 62.43 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE KČ BR 1194 8 TRGOVAČKOM DRUŠTVU HRVATSKA ELEKTROPRI
PDF 75.16 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 780 183
PDF 70.2 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI 780 176
PDF 70.63 kB
ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINA FAŽANA
PDF 57.55 kB
Zaključak - Grubišić Orijana
PDF 381.36 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - Mirna Čikić
PDF 460.42 kB
Zaključak - Etien Toffetti
PDF 465.03 kB
Zaključak - Imenovanje predstavnika u ribarstvu
PDF 336.32 kB
Zaključak - Imenovanje predstavnika u ribarstvu
PDF 336.32 kB
Zaključak - odricanje prava prvotkupa
PDF 351.91 kB
Zaključak - Euro-Unit d.o.o.
PDF 416.14 kB
Zaključak - Bosanova d.o.o.
PDF 372.08 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - obrt Hemi
PDF 373.18 kB
Zaključak - Prijedlog odluke o usvajanju GFI DV Sunce za 2015.
PDF 432.92 kB
Zaključak - JYSK d.o.o.
PDF 378.16 kB
Zaključak - Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti o izmjeni pravilnika DV Sunce
PDF 454.73 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Prijedlog odluke o organiziranju obavljanja civilne zaštite
PDF 420.87 kB
Zaključak - Prijedlog zaključka o usvajanju Godičnjeg plana sustava civilne zaštite
PDF 507.39 kB
Zaključak - Prijedlog zaključka o usvajanju Smejrnica sustava civilne zaštite
PDF 445.09 kB
Zaključak - Prijedlog zaključka o stanju izvješća sustavacivilne zaštite
PDF 419.47 kB
Zaključak o prijedlogu prihvata ponude za prodaju nekretnina 780/207
PDF 399.65 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak Obrt El - In
PDF 362.77 kB
Zaključak - Eko Adria d.o.o.
PDF 349.23 kB
Zaključak - Serđo Filipić
PDF 333.16 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - Danijel Šterpin
PDF 378.61 kB
Zaključak - Fažanska Udruga Mladih - FUM
PDF 298.63 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Odluka o prodaji nekretnine
PDF 317.73 kB
Zaključak - Odluka o prodaji nekretnine
PDF 317.73 kB
Zaljučak - Arhitekture d.o.o.
PDF 349.49 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Cesta d.o.o
PDF 494.57 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - Olympic International d.o.o.
PDF 385.77 kB
Zaključak - Obrt Tiskara GEM
PDF 435.95 kB
Zaključak - Rusko d.o.o.
PDF 524.06 kB
Zaključak - Prior Inženjering d.o.o
PDF 422.03 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - Papuani d.o.o.
PDF 476.4 kB
Zaključak - Vesna Mladenovski
PDF 455.09 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Zaključak - Infinity Concept d.o.o.
PDF 416.18 kB
Zaključak - Ghia Staff
PDF 591.21 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - J.P. Atelier
PDF 466.12 kB
Zaključak - San Polo d.o.o.
PDF 395.34 kB
Zaključak - San Polo d.o.o.
PDF 395.34 kB
Zaključak - San Polo d.o.o.
PDF 395.34 kB
Zaključak - San Polo d.o.o.
PDF 395.34 kB
Zaključak - UPU Bi Village
PDF 498.12 kB
Zaključak - obrt Hemi
PDF 373.18 kB
Zaključak - Lončar Željko
PDF 404.02 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Cesta d.o.o
PDF 494.57 kB
Zaključak - Cesta d.o.o
PDF 494.57 kB
Zaključak - Sandra Urem
PDF 406.08 kB
Zaključak - Biserka Matjačić
PDF 409.58 kB
Zaključak - augustin Đogo
PDF 405.4 kB
Zaključak - Jasminka Rabak
PDF 402 kB
Zaključak - Nada Radosavljević
PDF 411.61 kB
Zaključak - Karlo Belas
PDF 486.72 kB
Zaključak - Benčić Lina
PDF 386.88 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Sergio Štifanić
PDF 364.53 kB
Zaključak - TD SOUL KITCHEN j.do.o.
PDF 502.45 kB
Zaključak - odricanje prava prvotkupa
PDF 351.91 kB
Zaključak - obrt Hemi
PDF 373.18 kB
Odluka - Imenovanje ovlaštenog predstavnika za izgradnju POS stanova
PDF 347.07 kB
Zaključak - Givanni Andrea Cerato
PDF 474.57 kB
Zaključak - JUO OF
PDF 741.89 kB
Zaključak - Mitar Gavočanov
PDF 410.42 kB
Zaključak - Hemi d.o.o.
PDF 393.34 kB
Zaključak - Karate klub Amfora
PDF 409.95 kB
Zaključak - Ivana Bašić
PDF 404.27 kB
Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi
PDF 368.34 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - S.WIN COMPANY j.d.o.o.
PDF 515.33 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Paula Krklec
PDF 542.26 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 983.12 kB
Obavijest o neodabiru
PDF 586.98 kB
Obavijest o neodabiru
PDF 586.98 kB
Obavijest o neodabiru
PDF 586.98 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽAN AZA 2015. GODINU
PDF 62.06 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU DJEČJEG VRTIĆA SUNCE ZA RAZDOB
PDF 63.66 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA ODBAČENOG OT
PDF 62.36 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GOD
PDF 63.07 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKT
PDF 63.71 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA
PDF 50.81 kB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnine 780 207
PDF 69.3 kB
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2015
PDF 242.71 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2015. GODINI
DOC 23.5 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA ZA 2
DOC 24 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DV SUNCE ZA 2015. GODINU
DOC 23.5 kB
ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE 780 207
DOC 54 kB
ODLUKA O ORGANIZIRANJU OBAVLJANJA POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 29 kB
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA PRAVILNIKA DV SUNCE
DOC 34 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Mitar Gavočanov
PDF 410.42 kB
Zaključak - Rješenje o izmjenju rješenja - uklanjanje stabala
PDF 388.89 kB
Zaključak - Krešin turizam
PDF 481.21 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak Sindikat umirovljenika Fažana
PDF 492.72 kB
Zaključak - Marin Petrinović
PDF 398.38 kB
Zaključak - Eko škole
PDF 398.97 kB
Zaključak - TD Studio Bašić
PDF 427.13 kB
Zaključak - Društveni i gospodarski plan
PDF 478.63 kB
Zaključak - Ivan Perković
PDF 405.67 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Vintijan d.o.o.
PDF 406.7 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Grubišić Orijana
PDF 381.36 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Luka Simić
PDF 304.82 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - MM Jošić d.o.o.
PDF 485.57 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Masagradnje d.o.o.
PDF 553.8 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Masagradnje d.o.o.
PDF 553.8 kB
Zaključak - Burić d.o.o.
PDF 334.78 kB
Zaključak - Burić d.o.o.
PDF 334.78 kB
Zaključak o stavljanju izvan snage zaključka
PDF 329.91 kB
Zaključak - Arhitektonski atelier Deset
PDF 552.26 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Zaključak - TD Mod Bravarija
PDF 360.02 kB
Zaključak - Euro-Unit d.o.o.
PDF 416.14 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Vivi Histria
PDF 408.68 kB
Zaključak - Rusko d.o.o.
PDF 524.06 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O ZAKUPU
PDF 894.86 kB
Zaključak - Prihvat ponude ''Trio Val''
PDF 422.98 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Zanitel d.o.o.
PDF 757.68 kB
Zaključak - Dječji vrtić ''Šareni svijet''
PDF 426.41 kB
Zaključak - ''Duo Bevanda''
PDF 374.49 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Geos d.o.o.
PDF 409.96 kB
Zaključak - Fažanska Udruga Mladih - FUM
PDF 298.63 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - TV Nova
PDF 350.82 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Danijel Mauša
PDF 409.25 kB
Zaključak - Geoured Petrić d.o.o.
PDF 433.45 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Udruga umirovljenika OF
PDF 414.48 kB
Zaključak - Mitar Gavočanov
PDF 410.42 kB
Zaključak - HZZ
PDF 618.64 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Karate klub Amfora
PDF 409.95 kB
Zaključak - Obrt GWC
PDF 408.18 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Filatelističko društvo Amfora
PDF 378.01 kB
Zaključak - Elkron d.o.o.
PDF 422.01 kB
Zaključak - Katarina Valenik
PDF 378.74 kB
Zaključak - Milan Trkulja
PDF 382.8 kB
Zaključak - TD Sweet Way j.d.o.o.
PDF 474.47 kB
Zaključak - Gabrijela Cmrečko
PDF 418.62 kB
Zaključak - Vesna Toffetti
PDF 423.32 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Marin Lovrić
PDF 443.93 kB
Zaključak - Koning Projekt d.o.o.
PDF 537.99 kB
Zaključak - Nogometno igralište Valbandon
PDF 438.91 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Sibil Grudi Leikauff
PDF 452.53 kB
Zaključak - Burić d.o.o.
PDF 334.78 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - HZZ
PDF 618.64 kB
Zaključak - TD Mod Bravarija
PDF 360.02 kB
Zaključak - Alan Čubelić
PDF 527.26 kB
Zaključak - Azut Media d.o.o.
PDF 451.87 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Odluka o donošenju IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja OF
PDF 412.46 kB
Zaključak - Odluka o nerazvrstanim cestama
PDF 399.43 kB
Zaključak - Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
PDF 474.48 kB
Zaključak - Vijeće srpske nacionalne manjine i Kluba Srba
PDF 236 kB
Zaključak I.P.P. Texo domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Ures d.o.o.
PDF 486.01 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Kalispera d.o.o.
PDF 880.52 kB
Zaključak - Najam Šatora
PDF 397.61 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
PDF 929.03 kB
Zaključak - obrt Žarko Vošten
PDF 357.9 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Građevinski Obrt Tonigradnja
PDF 485.96 kB
Zaključak - Tijana Marinković
PDF 396.93 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Koning Projekt d.o.o.
PDF 537.99 kB
Zaključak - Građevinski Obrt Tonigradnja
PDF 485.96 kB
Zaključak - obrt Hemi
PDF 373.18 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - Urbis d.o.o.
PDF 426.61 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - Bosanova d.o.o.
PDF 372.08 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - Obrt FIS
PDF 452.69 kB
Zapisnik o zakupu poslovnog prostora - siječanj 2016
PDF 3.14 MB
Zaključak - Littera d.o.o.
PDF 793.44 kB
ODLUKA O OSNIVANJU I PRISTUPANJU OPĆINE FAŽANA UDRUZI LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU
PDF 58.81 kB
ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
PDF 81.34 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
PDF 211.72 kB
Akti općinskog vijeća - Odluka prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina 780 180
PDF 132.5 kB

2015

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2016. GODIN
PDF 64 kB
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2016. GODINI
PDF 52.68 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O PRODAJI NEKRETNINA 865 14, 865 15
PDF 69.75 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O PRODAJI NEKRETNINA
PDF 71.88 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE
PDF 396.57 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PEDAGOŠKOM RADU DV SUNCE 2014 2015
PDF 65.85 kB
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DV SUNCE
PDF 55.58 kB
Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
DOC 29 kB
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA VIJEĆA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA
PDF 49.89 kB
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA
PDF 50.81 kB
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA PREDŠKOLSKE USTANOVE DV SUNCE
PDF 52.8 kB
ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TRGOVAČKOG CENTRA (K2)
PDF 177.53 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE FAŽANA
PDF 48.47 kB
Rješenje o listi kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine
PDF 465.11 kB
ZAKLJUČAK O SUGLASNOSTI UZVJEŠĆA O RADU JVP PULA OD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE
PDF 52.49 kB
Prihvat ponude - Ugovor o zakupu
PDF 1010.82 kB
Prihvat ponude - Obrt Hemi
PDF 386.89 kB
Prihvat ponude - Udruga ''Živa hrana''
PDF 475.24 kB
Zaključak - Obrt Aquarium
PDF 533.47 kB
Zaključak - Marijana Mijatović
PDF 673.19 kB
Zaključak - Krunoslav Čikor
PDF 505.43 kB
Zaključak - Prihvat ponude Hemi
PDF 449.53 kB
Zaključak - godišnji odmor spremačice
PDF 363.81 kB
Prihvat zamolbe za financijsku potporu - Pomorski fakultet u Rijeci
PDF 447.91 kB
Zaključak - Goran Franinović
PDF 488.67 kB
Prihvat zahtjeva - Euro Style
PDF 422.31 kB
Zaključak - D&F Pervan d.o.o.
PDF 466.45 kB
Prihvat zamolbe - Udruženje obrtnika
PDF 499.6 kB
Zaključak - Sagadin Anton
PDF 456.48 kB
Zaključak - Fažanske mažoretkinje
PDF 363.43 kB
Prihvat ponude - Miramare
PDF 422.47 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare
PDF 948.84 kB
Prihvat ponude - Miramare
PDF 422.47 kB
Zaključak - Boćarski klub Fažana
PDF 415.26 kB
Obavijest o radu komunalnih redara
PDF 689.35 kB
Odabir najpovoljnije ponude - Tecno Cop
PDF 622.58 kB
Prihvat ponude - Colosseum
PDF 625.1 kB
Prihvat ponude R.A.C. j.d.o.o.
PDF 541.25 kB
Prihvat ponude Volare d.o.o.
PDF 428.24 kB
Odabir najpovoljnije ponude - Tecno Cop
PDF 622.58 kB
Zaključak - Odabir zapovjednika i zamjenika DVD Fažana
PDF 471.05 kB
Prihvat ponude - Volare d.o.o.
PDF 428.24 kB
Odluka o dodjeli poslovnog prostora - Komunalac Fažana
PDF 1006.07 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Odabir najpovoljnije ponude - Mimara
PDF 972.89 kB
Zaključak - Hrvatska Stranka Umirovljenika
PDF 504.11 kB
Odluka o odabiru ponude - Pješačka staza
PDF 725.92 kB
Zaključak - korištenje prostora - SDP
PDF 476.05 kB
Odluka o imenovanju predstavnika za pripremu projekta Pula sjever
PDF 354.82 kB
Prihvat zamolbe - Znanstveno edukacijski centar Višnjan
PDF 379.87 kB
Prihvat ponude - Obrt Pečat
PDF 432.44 kB
Prihvat ponude - Sweet Way
PDF 420.21 kB
Prihvat zamolbe - Društvo ''Josip Broz Tito''
PDF 491.93 kB
Prihvat ponude - Emanon
PDF 454.56 kB
Prihvat ponude - Strategija razvoja turizma OF
PDF 647.53 kB
Zaključak - Sindikat umirovljenika Hrvatske
PDF 519.91 kB
Zaključak - Mauro Grubišić
PDF 486.85 kB
Prihvat ponude - Tehnoekspert TIm
PDF 486.33 kB
Rješenje o imenovanju nadzornog inžinjera
PDF 435.5 kB
Prihvat ponude - Tecno Cop
PDF 515.83 kB
Zaključak - Društvo ''Josip Broz Tito''
PDF 515.22 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave za izradu strategije razvoje turizma OF
PDF 381.61 kB
Zaključak - Noel Mrkonjić
PDF 480.19 kB
Odabir najpovoljnije ponude - Vladimir Gortan
PDF 922.62 kB
Zaključak - Zeleni savez
PDF 501.05 kB
Prihvat ponude - Hitan slučaj
PDF 445.08 kB
Zaključak - Hitan slučaj
PDF 336.3 kB
Prihvat ponude - hosting
PDF 413.73 kB
Zaključak Cardo i Decumanus d.o.o.
PDF 396.32 kB
Zaključak - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
PDF 937.62 kB
Zaključak - Prihvat ponude Koning projekt
PDF 472.09 kB
Zaključak - Prihvat ponude Tirio ''Val''
PDF 413.15 kB
Zaključak - Izvođenje radova Cesta d.o.o.
PDF 532.22 kB
Zaključak - Jelena Skandel Davidović
PDF 498.9 kB
Zaključak - Prihvat ponude Hemi
PDF 449.53 kB
Zaključak - Lokacijske dozvole
PDF 347.53 kB
Zaključak - Predstavnik OF za izvođenje radova
PDF 314.5 kB
Zaključak - Miroslav Šimić
PDF 534.11 kB
Zaključak - Master Music
PDF 357.85 kB
Zaključak - Socijalni program OF
PDF 464.42 kB
Zaključak - Samuel Beriša
PDF 366.03 kB
Zaključak - Dječji vrtić Sunce
PDF 495.58 kB
Zaključak - Dječji vrtić Sunce
PDF 495.58 kB
Zaključak - Dječji vrtić Sunce
PDF 495.58 kB
Zaključak - Cmrečko Gabrijela
PDF 401.64 kB
Zaključak - materijalne potpore nepredviđene vrijednosti
PDF 487.6 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Studio Bašić
PDF 728.44 kB
Zakljujčak - prihvat ponude Hemi
PDF 402.87 kB
Zakljujčak - Postupak bagatelne nabave
PDF 413.98 kB
Zaključak - Suglasnost FUM-u
PDF 327.98 kB
Zaključak - Suglasnost FUM-u
PDF 327.98 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare
PDF 948.84 kB
Zaključak - imenovanje kontakt osobe za razvoj poduzetništva
PDF 365.88 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Guerosoft
PDF 481.16 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Gorki Dalmacija
PDF 436.44 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Gorki Dalmacija
PDF 688.96 kB
Zaključak - Geogrupa
PDF 543.44 kB
Zaključak - TZ Istarske županije
PDF 412.65 kB
Zaključak - P.O. Anđelini
PDF 465.13 kB
Zaključak - Koning
PDF 414.3 kB
Zaključak - Portal
PDF 396.73 kB
Zaključak - Komunalac Fažana
PDF 465.53 kB
Zaključak - Gea plus
PDF 415.05 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTA KOMUNALAC FAŽANA DOO ZA 2014 GODINU
DOC 36.5 kB
ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA
DOC 26.5 kB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu
PDF 894.86 kB
Zapisnik o zakupu poslovnog prostora
PDF 494.65 kB
Zapisnik o zakupu poslovnog prostora
PDF 494.65 kB
Zaključak - Enigma
PDF 461.83 kB
Zaključak - Udruga slijepih Istarske županije
PDF 361.75 kB
Zaključak - Guerosoft
PDF 481.16 kB
Zaključak - Autoklub Pula Rovinj
PDF 415.22 kB
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
PDF 7.34 MB
Izvješće o izvršenju programa igradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014.
PDF 3.03 MB
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja u 2014.
PDF 862.35 kB
Fažana - Izvješće o provedbi PGO 2014
PDF 115.9 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU DV SUNCE
PDF 51.41 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽANA ZA 2014. GODINU
PDF 62.29 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA
PDF 62.42 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.
PDF 62.98 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROGRAMU GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PDF 63.79 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA MANDATNO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE OD 12.03.2015. GODINE
PDF 50.89 kB
ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE
PDF 84.65 kB
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
PDF 101.29 kB
ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE FAŽA
PDF 58.79 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U OF
PDF 50.63 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI
PDF 49.86 kB
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2015. GODINU
PDF 52.84 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2015. GODINU
PDF 83.59 kB
ODLUKA O DOOŠENJU PLANA CIVINE ZAŠTITE
PDF 49.66 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA
PDF 51.1 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA OPĆINE FAŽANA
PDF 48.79 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE FAŽANA
PDF 48.76 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PDF 49.68 kB
Odluka o prodaji nekretnina
PDF 1.96 MB
Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom
PDF 145.4 kB
Zaključak o usvajanju financijskog izvješća DV Sunce za 2014. godinu
PDF 52.44 kB

2014

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2015.
PDF 64.4 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA GRADNJE VODOVODNE MREŽE ZA 2015.
PDF 63.51 kB
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI NA JAVNIM POVRŠINAMA
PDF 66.48 kB
ZAKLJUČAK O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
PDF 53.43 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA 16
PDF 66.47 kB
ZAKLJUČAK O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA OF
PDF 57.09 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAČANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZLOVNOM RADU DV SUNCE 2013-2014
PDF 65.5 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA (aglomeracija PulaS)
PDF 64.04 kB
ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O PRATNERSTVU NA PROJEKTU (aglomeracija PulaS)
PDF 64.07 kB
ODLUKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POVJERAVANJEM POSLOVA PRIZNANJA PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRJEVA
PDF 50.46 kB
ODLUKA O ODABIRU PREDSTAVNIKA OPĆINE FAŽANA U PROIZVODNOM TIMU SPORT I REKREACIJA 365 - PPS - HTZ
PDF 64.95 kB
ODLUKA O IZRADI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FAŽANA
PDF 74.37 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UKUPNOJ CIJENI KOŠTANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA - DV SUNCE
PDF 51.57 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA
PDF 65.62 kB
Odluka o prodaji nekretnina KČ. BR. 928 111 I 928 3
PDF 86.21 kB
Odluka o prodaji nekretnina KČ. BR. 928 111 I 928 3(1)
PDF 86.21 kB
Odluka o prihvatu ponudei sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
PDF 73.3 kB
ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ODMARALIŠTA I VJEŽBALIŠTA HRVATSKE VATROGASNE MLADEŽI
PDF 68.7 kB
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽANA ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE
PDF 62.35 kB
UGOVOR o financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
PDF 5.56 MB
Odluka o imenovanju Komisije za popis štete od poplave na području naselja Valbandon
PDF 536.29 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA KČ. BR. 796 19
PDF 65.26 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA
PDF 72.1 kB
ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI KČ. BR. 1335 1
PDF 67.57 kB
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda
PDF 6.2 MB
Odluka o određivanju lokacije za privremeno reciklažno dvorište
PDF 457.65 kB
Odluka o uređenju prometa pješačke zone ulice Boraca u Općini Fažana
PDF 548.36 kB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu
PDF 894.86 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. ZA 2013. GODINU
PDF 62.62 kB
ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU FAŽANA
PDF 63.97 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE PREDUGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU DPSa
PDF 64.27 kB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora za zakup nekretnine
PDF 774.71 kB
Odluka o prodaji nekretnine
PDF 84.65 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU DV SUNCE ZA RAZDOBLJE OD 01.0
PDF 62.94 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE TROŠKOVIMA UKLANJANJA O
PDF 61.99 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.
PDF 62.33 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROG. GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PDF 63.15 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GRADNJE KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU
PDF 62.97 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU GFI DV SUNCE 2013.
PDF 64.53 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU RJEŠENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA
PDF 53.17 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA HEP D.O.O.
PDF 75.39 kB

2013

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU DV FAŽANA.
DOC 23.5 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU DEKLARACIJE O REGIONALNOM RAZVOJU I JEDINSTVENOSTI ISTRE
DOC 33 kB
ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE kč br 1206 19
DOC 52 kB
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
DOC 60 kB
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU
DOC 44 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA
DOC 37.5 kB
ODLUKA O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI
DOC 62.5 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA ZA 2014. GODINU
DOC 54.5 kB
ZAKLJUČAK godišnje izvješće dječji vrtić sunce
PDF 65.37 kB
ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA K.Č. BR. 838 15, 842 1
PDF 86.43 kB
ODLUKA O PRODAJI 109 ZGR
PDF 85.94 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA K_. BR. 535 ZGR.
PDF 74.08 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA 1194 7
PDF 74.62 kB
ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA 780 63
PDF 73.78 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI
PDF 71.42 kB
ODLUKA O IZMJENI KOMUNALNOG DOPRINOSA
PDF 70.42 kB
ZAKLJUČAK - IZVJESĆE - KOMUNALAC 2012
PDF 54.87 kB
PRIJEDLOG RJESENJA STOZER
PDF 71.21 kB
PRIJEDLOG RJESENJA - POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO
PDF 52.75 kB
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJISTA
PDF 87.26 kB
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI ZEMLJISTA 3
PDF 87.49 kB
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATU PONUDE
PDF 70.06 kB
ODLUKA O I IMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
PDF 85.34 kB
ODLUKA IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA
PDF 53.36 kB
ODLUKA IZMJENE DRUSTVENOG PROGRAMA
PDF 54.68 kB
ODLUKA I IZMJENE KOMUNALNIH VODNIH GRADJEVINA
PDF 70.45 kB
ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ
PDF 55.63 kB
Zaključak o usvajanju izvještaja za zaštitu i spašavanje
PDF 56.76 kB
Zaključak izvještaj dječji vrtići
PDF 67.01 kB
Rješenje vijeće za koncesijska odobrenja
PDF 66.13 kB
Rješenje odbor za statut
PDF 57.5 kB
Rješenje odbor za sport
PDF 57.53 kB
Rješenje odbor za socijalno
PDF 57.97 kB
Rješenje odbor za financije
PDF 58.57 kB
Rješenje o imenovanju komisije za nekretnine 10
PDF 58.7 kB
Prijedlog porotnici
PDF 66.62 kB
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
PDF 91.37 kB
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju radnih tijela
PDF 59.24 kB
Odluka o mjesnom groblju
PDF 80.01 kB
Odluka na prigovor - Leonardo Rabar
PDF 62.24 kB
Odluka na prigovor - Tajana Horvat
PDF 70.57 kB
Odluka na prigovor - Hella Kosović
PDF 69.95 kB
Odluka na prigovor - Klaudio Tomašić
PDF 69.16 kB

2012

Odluka o ukljucivanju Opcine Fazana u program izgradnje stanova
PDF 33.46 kB
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izvlaštenju s Vukosavljević Frankom
PDF 35.23 kB
Odluka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova
PDF 32.81 kB
Obavijest o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
PDF 497.72 kB
Zaključak - G.O ISTRA, suglasnost
PDF 66.46 kB
Zaključak - ugovor G.O. ISTRA, struja
PDF 68.46 kB
Zaključak - ugovor Džombić, struja
PDF 68.97 kB
Zaključak - Deantonino, suglasnost na idejno rješenje
PDF 66.27 kB
Zaključak - Babić Danibor, suglasnost
PDF 66.55 kB
Odluka - dopuna djelatnosti Hostel
PDF 69.09 kB
Odluka o priključenju voda
PDF 53.86 kB
Zaključak-korištenje javne povrsšine, tradicijski dani - TZ
PDF 69.94 kB
Zaključak - prijedlog Godisnji izvještaj proračuna 2011.
PDF 67.8 kB
Zaključak - prihvat ponude Amforapress
PDF 64.7 kB
Zaključak - prekop javne površine, beach bar
PDF 67.09 kB
Zaključak - novčana naknada Šafarić
PDF 62.71 kB
Zaključak - prihvat ponude za izradu planova zašite i spašavanja
PDF 63.43 kB
Zaključak - odbijanje zahtjeva za zauzimanje javne površine
PDF 64.37 kB
Zaključak - financiranje troškovi prijevoza
PDF 64.64 kB
Zaključak - zauzimanje javne površine radi postavljanja skele
PDF 64.32 kB
Zaključak - parkiranje autobusa, Dječji vrtić
PDF 63.02 kB
Zaključak - odbijanje zahtjeva za postavljanje tende
PDF 63.05 kB
Zaključak - nabavka namirnica, socijalna skrb
PDF 64.16 kB
Zaključak - fakturiranje računa zakup poslovnog prostora Hostel
PDF 67.08 kB
Zaključak - aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora
PDF 69.36 kB
Zaklljučak - sporazum autotaxi prijevoz
PDF 60.75 kB
Zaključak - prijedlog Zaključka izvješća o zaštiti i spašavanju
PDF 66.33 kB
Zaključak - prijedlog Odluke o prodaji
PDF 68.24 kB
Zaključak - prijedlog Odluke o prihvatu ponude
PDF 69.01 kB
Zaključak - prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugrozenosti
PDF 67.14 kB
Zaključak - novčana pomoć Gea
PDF 64.28 kB
Zaključak - novčana pomoć DND
PDF 63.55 kB
Zaključak - novčana pomoć Lelic
PDF 62.47 kB
Zaključak - topli obrok 1
PDF 64.66 kB
Zaključak - topli obrok
PDF 64.66 kB
Zaključak - prihvat ponude prijevoz Ruse
PDF 64.43 kB
Odluka - uporaba posl.prostora TZ
PDF 68.97 kB
Odluka - uporaba posl.prostora TZ
PDF 68.97 kB
Odluka - pravo sluznosti, HEP
PDF 65.72 kB
Zakljucak - putno osiguranje Ruse
PDF 62.95 kB
Zakljucak - produzenje roka Stara jezgra
PDF 83.6 kB
Zakljucak - produzenje roka Dragonja
PDF 81.37 kB
Zakljucak - novcana pomoc Udruga s invaliditetom
PDF 62.01 kB
Zakljucak - novčana pomoc - KUD Ulika
PDF 62.03 kB
Zakljucak - povlastena karta Dermit
PDF 62.56 kB
Zakljucak-Vitasovic obrocna otplata
PDF 60.87 kB
Zakljucak - produzenje roka Cesta 1
PDF 84.69 kB
Zakljucak - produzenje roka Urkin
PDF 85.11 kB
Zakljucak-pregovaracki tim
PDF 71.05 kB
Zakljucak - mjesecna isplata DND
PDF 60.61 kB
Zakljucak - Komunalac zamjena javne rasvjete
PDF 63.5 kB
Zakljucak - Club Adriatic obrocna otplata
PDF 62.41 kB
Zakljucak - povlastena karta Svik ljiljana
PDF 62.37 kB
Zakljucak - nabavka namirnica
PDF 62.11 kB
Zaklljucak-sporaz.raskid-Urbis DPU Centar
PDF 66.8 kB
Zaklljucak-sporaz.raskid-DPU Fazana sjever II
PDF 66.71 kB
Odluka-koordinator za izj.fisk.odg.
PDF 54.46 kB
Odluka-Komisija za popis bespr.grad.-izmj.
PDF 66.83 kB
Odluka o radnom vremenu - JUO
PDF 51.93 kB
Odluka o postupanju JUO - fiskalna odgovornost
PDF 55.64 kB
Zakljucak- srednjoskolci, povrat Ilic, Butina
PDF 69.76 kB
Zakljucak - Sporazum, nagodba Crncic
PDF 70.06 kB
Zakljucak - IDS, javna povrsina, Djed Mraz
PDF 63.82 kB
ZAKLJUCAK - financijska pomoc, Rajkov
PDF 62.9 kB
ZAKLJUCAK - financijska pomoc, Jurkin
PDF 63.37 kB
ZAKLJUCAK - financijska pomoc, Biber
PDF 61.95 kB
Zakljucak - prijedlog Rjesenja - Komisija za gospodarenje nekretninama
PDF 68.91 kB
Zakljucak - prijedlog Proracuna
PDF 65.41 kB
Zakljucak - prijedlog Projekcije Proracuna
PDF 66.8 kB
Zakljucak - prijedlog Programa odrzavanja
PDF 67.14 kB
Zakljucak - prijedlog Programa gradnje
PDF 67.5 kB
Zakljucak - prijedlog Plana gradnje vodnih gradjevina
PDF 66.82 kB
Zakljucak - prijedlog Odluke o izvrsenju Proracuna
PDF 66.04 kB
Zakljucak - prijedlog Odluke - zakup sportske dvorane
PDF 65.61 kB
Zakljucak-prijedlog Odluke o vrijednosti boda
PDF 66.07 kB
Zakljucak-prijedlog Odluke o vijecnickoj naknadi
PDF 66.85 kB
Zakljucak-otpis duga, neg. Kukoleca
PDF 61.58 kB
Zakljucak - uklanjnje standa, Durakovic
PDF 66.87 kB
ZAKLJUCAK - sufinanciranje Zlatne ruke
PDF 62.32 kB
ZAKLJUCAK - prijevoz Simic, student
PDF 68.3 kB
Zakljucak - financiranje pomoci Bocarski klub
PDF 62.71 kB
Zakljucak - financiranje pomoci Ordevic
PDF 67.25 kB
ZAKLJUCAK - financiranje pomoci Stambolija
PDF 63.54 kB
ZAKLJUCAK - financiranje pomoci rodenje djeteta
PDF 63.49 kB

2011

Zakljucak- pravo prvokupa Gajkanovic.pdf
PDF 64.58 kB
Zakljucak - prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
PDF 65.94 kB
Zakljucak - prijedlog Zaključka izvješće revizije
PDF 66.23 kB
Zakljucak - prihvat ponude odžavanja centralnog grijanja
PDF 63.25 kB
Zakljucak - placanje racuna Studio Basic d.o.o
PDF 65.43 kB
Zakljucak - novcana pomoc, Agotic
PDF 63.74 kB
Zakljucak - Komunalac Fazana d.o.o., ciscenje zel.povrs.
PDF 65.49 kB
Zakljucak - izvlastenje Kolar, punomoc
PDF 67.88 kB
Zakljucak - izvlastenje Crncic Brajkovic, punomoc
PDF 69.51 kB
Zakljucak - Geogrupa d.o.o., iskolcenje nekretnina
PDF 65.39 kB
Zakljucak - davanje na uporabu maslina Komunalcu
PDF 63.88 kB
Odluka o komunalnom doprinosu
PDF 82.3 kB
ZAKLJUČAK -sufinanciranje cijene koštanja, Vrtić Histrići, Svečnjak
PDF 63.57 kB
ZAKLJUČAK - troškovi prijevoza Ugrčić
PDF 65.71 kB
ZAKLJUČAK - troškovi prijevoza Benčak
PDF 68.31 kB
ZAKLJUČAK - troškovi marenda Beriša
PDF 64.36 kB
Zaključak - suglasnost, Košarkaški klub-susret veterana
PDF 61.83 kB
Zaključak - suglasnost Skate film festival
PDF 62.47 kB
ZAKLJUČAK - sufinanciranje cijene koštanja,Vrtić Histrići, Salvadori
PDF 63.9 kB
ZAKLJUČAK - sufinanciranje cijene koštanja, Vrtić Histrići, Šahdanović
PDF 63.63 kB
ZAKLJUČAK - sufinanciranje cijene koštanja, Vrtić Histrići, Mišan
PDF 64.36 kB
ZAKLJUČAK - sufinanciranje cijene koštanja, Vrtić Histrići, Batel
PDF 63.47 kB
ZAKLJUČAK - sufinanciranje cijene koštanja, Vrtić Dugin svijet, Pavičić Horvat
PDF 64.51 kB
Zaključak - prijedlog I rebalans
PDF 66.35 kB
Zaključak - prijedlogI rebalans projekcije proračuna OF
PDF 66.3 kB
Zaključak - prijedlogI Program gradnje izmjena
PDF 67.56 kB
Zaključak - prijedlog Zakljčka izvješće revizije
PDF 66.08 kB
Zaključak - prijedlog Socijalnog programa-I izmjena
PDF 65.28 kB
Zaključak - prijedlog Program održavanja-II izmjena
PDF 67.17 kB
Zaključak - prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
PDF 65.55 kB
Zaključak - prijedlog Odluke o prodaji nekretnina
PDF 65.86 kB
Zaključak - prijedlog Društvenog programa-I izmj
PDF 65.58 kB
Zaključak - prihvat ponuda, farbanje
PDF 63.55 kB
Zaključak - Polugod.obračun Proračuna
PDF 64.22 kB
Zaključak - novčana pomoć, Društvo distrofičara
PDF 62.8 kB
Zaključak - novana pomoć, NK Valbandon
PDF 62.39 kB
ZAKLJUČAK - nabavka školskih udžbenika, Sanel Beriša
PDF 65.41 kB
ZAKLJUČAK - nabavka školskih udžbenika, Blagajčević
PDF 65.42 kB
ZAKLJUČAK - nabavka školskih udžbenika Beriša
PDF 66.17 kB
Zaključak - korištenje javne pov., Kinološko društvo
PDF 62.59 kB
Zaključak - Komunalac Fažana d.o.o., najam čistilice
PDF 66.21 kB
Zaključak - donacija Udruga roditelja
PDF 63.43 kB
Zaključak - donacija sredstava, Društvo naša djeca
PDF 62.28 kB
Zaključak - donacija Skate klub August Šenoa
PDF 62.91 kB
Zaklljučak - sporazumni raskid ugovora, Urbis 72 d.d
PDF 65.91 kB
Zaključak troškovi autobusne karte povrat
PDF 69.21 kB
Zaključak HGK Vrijedne ruke
PDF 66.39 kB
Zaključak suglasnost za poljoprivredni priključak vode
PDF 59.75 kB
Zaključak prijedlog Zaključka DV Sunce
PDF 69.33 kB
Zaključak parking za mještane stare jezgre povrat
PDF 72.31 kB
Zaključak Fešta od srdela promet
PDF 63.87 kB
Zaključak suglasnost Komunalac Fažana d.o.o
PDF 64.24 kB
Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta
PDF 65.18 kB
Odluka o prihvatu- zakup građevinskog zemljišta
PDF 70.39 kB
Odluka - zakup građevinskog zemljišta
PDF 81.44 kB
Zakljucak suglasnost Komunalac
PDF 66.48 kB
Zakljucak prijedlog Zakljucka o usvojenom izvješću Komunalca
PDF 66.03 kB
Zakljucak prijedlog Odluke imenovanje ravnatelja DV
PDF 67.66 kB
Zakljucak prijedlog Odluke o prihvatu ponude 12.07.
PDF 67.14 kB
Zakljucak prijedlog Odluke Brijuni rivijera uvjet
PDF 68.26 kB
Zakljucak prijedlog Odluke Brijuni rivijera
PDF 69.46 kB
Zakljucak prijedlod Odluke o prodaji nekretnina
PDF 66.36 kB
Zakljucak prihvat ponude Hitan slucaj III
PDF 67.24 kB
Zakljucak prihvat ponude Hitan slucaj II
PDF 66.95 kB
Zakljucak prihvat ponude Studio Basic
PDF 64.86 kB
Zakljucak prihvat ponude Info projekt
PDF 63.78 kB
Zakljucak prihvat ponude Duga
PDF 65.62 kB
Zakljucak obrocna otplata Viskovic
PDF 61.51 kB
Zakljucak novcana pomoc Umiroveljenici
PDF 61.02 kB
Zakljucak NK parking
PDF 63.85 kB
Zakljucak-Komunalac suglasnost, rekonstr.JR
PDF 64.57 kB
Zakljucak Komunalac suglasnost prometna signalizacija
PDF 65.13 kB
Zakljucak Komunalac suglasnost Matijasic
PDF 65.68 kB
Zakljucak Komunalac sanacija deponija
PDF 62.59 kB
Zakljucak Aneks ugovora Valbandon plaza sanitarni cvor
PDF 65.94 kB
Zakljucak DV Marija Petkovic sufinanciranje Toffetti
PDF 65.17 kB
Zakljucak prihvat ponude Obrt Sajeta
PDF 66.11 kB
Zakljucak autobusi povlaseni uvjeti parkiranja
PDF 64.48 kB
ZAKLJUCAK vrtic Dado sufinanciranje Toffetti
PDF 110.19 kB
Zakljucak TZ suglasnost manifestacije
PDF 69.26 kB
Zakljucak suglasnost Liberty
PDF 110.55 kB
Zakljucak suglasnost Latra
PDF 106.99 kB
Zakljucak suglasnost DND
PDF 104.3 kB
Zakljucak punomoc Pulapromet
PDF 63.36 kB
Zakljucak Prikljucak koncesijska odobrenja
PDF 113.4 kB
Zakljucak prihvat ponude San Polo projekt
PDF 64.75 kB
Zakljucak prihvat ponude San Polo nadzor
PDF 62.76 kB
Zakljucak prihvat ponude J.Petric
PDF 63.54 kB
Zakljucak prihvat ponude Hitan slucaj
PDF 67.73 kB
Zakljucak prihvat ponude H1
PDF 64.88 kB
Zakljucak prihvat ponude Ghia sport
PDF 62.74 kB
Zakljucak ponuda SAJETA
PDF 110.5 kB
Zakljucak ponuda LM oprema igraliste
PDF 111.72 kB
Zakljucak ponuda Geogrupa razno
PDF 84 kB
Zakljucak obrocna otplata Ljubic
PDF 112.8 kB
Zakljucak obrocna otplata Gavocanov
PDF 111.99 kB
Zakljucak novcana pomoc Goran Brala
PDF 110.91 kB
Zakljucak novcana pomoc Sindikat umirovljenika
PDF 61.65 kB
Zakljucak Komunalac suglasnost wc Badel
PDF 109.06 kB
Zakljucak Komunalac suglasnost izmjena cijena hostel
PDF 106.12 kB
Zakljucak Komunalac radovi
PDF 107.18 kB
Zakljucak Komunalac nogometno igralište Valbandon
PDF 108.02 kB
Zaključak Komunalac NK Mladost
PDF 108.09 kB
Zaključak Komunalac suglasnost ugovor hostel
PDF 62.61 kB
Zaključak Komunalac suglasnost održavanje JR
PDF 66.85 kB
Zakljucak Komunalac suglasnost čišćenje
PDF 65.11 kB
Zakljucak kemijski WC G.O. ISTRA
PDF 113.39 kB
Zakljucak Festa od srdela NK Mladost
PDF 108.19 kB
Zakljucak Aneksugovora UFUKAS
PDF 111.2 kB
Zakljucak koristenje vode G.O. ISTRA
PDF 68.27 kB
Odluka zahvalnica NK Mladost
PDF 107.79 kB
Odluka zahvalnica DND
PDF 107.63 kB
Odluka zahvalnica Amfora
PDF 109.44 kB
Odluka zahvalnica Agroudruga
PDF 108.38 kB
Odluka zahvalnica Urkic
PDF 108.21 kB
Odluka parkiraliste ul.Boraca
PDF 113.81 kB
Zaključak - TZ suglasnost biciklijada
PDF 104.5 kB
Zaključak - Vrtić sufinanciranje Belas
PDF 109.34 kB
Zaključak - Troškovi prijevoza Rajkov
PDF 109.83 kB
Zaključak - Topli obrok Jurki
PDF 111.83 kB
Zaključak - suglasnost NK Mladost fešta od sardela
PDF 106.6 kB
Zaključak - Suglasnost NK Mladost fešta od gradela
PDF 106.28 kB
Zaključak - Suglasnost Marčeta
PDF 107.29 kB
Zaključak - Suglasnost biciklistička manifestacija
PDF 108.65 kB
Zaključak - Stalna mjesečna Manestar
PDF 111.89 kB
Zaključak - Prijedlog godišnji izvještaj izvršenja proračuna 2010
PDF 111.26 kB
Zaključak - Prijedlog programa održavanja
PDF 67.14 kB
Zaključak - Prijedlog odluke o razrješenju vijeća
PDF 112.48 kB
Zaključak - Prijedlog Odluke o komunalnoj djelatnosti
PDF 111.05 kB
Zaključak - prihvat ponude Petrić
PDF 111 kB
Zaključak - popis troškova dostave
PDF 107.75 kB
Zaključak - ponuda Brioni
PDF 108.04 kB
Zaključak - obročna otplata Terarex
PDF 112 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost radovi Badel
PDF 109.42 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost plaža Badel
PDF 108.94 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost izrada autobusne čekaonice
PDF 108.93 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost čišćenje
PDF 65.11 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost besplatno parkiranje Badel
PDF 108.13 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost uređenja plaže Pineta
PDF 108.43 kB
Zaključak - Komunalac suglasnost SMS parking
PDF 106.26 kB
Zaključak - Komunalac nalozi
PDF 109.45 kB
Odluka - Naknada za priključenje plaža DVD
PDF 105.34 kB
Odluka - Naknada za priključenje plaža Badel
PDF 105.45 kB
Zaključak - topli obrok Moscarda
PDF 109.88 kB
Zaključak - suglasnost Skate
PDF 105.94 kB
Zaključak - stipendija Tomac
PDF 106.23 kB
Zaključak - prijedlog odluke o cijeni vode - ukidanje
PDF 113.48 kB
Zaključak - prijedlog zaključka - Statut
PDF 111.82 kB
Zaključak - prijedlog odluke o cijeni vode - usmjeravanje sredstava
PDF 114.3 kB
Zaključak - prihvat ponude Službena odora
PDF 108.27 kB
Zaključak - prihvat ponude Kvarner osiguranje
PDF 109.84 kB
Zaključak - prihvat ponude Istarske knjižare
PDF 107.56 kB
Zaključak - prihvat ponude Infoprojekt
PDF 107.36 kB
Zaključak - prihvat ponude Hitan slučaj
PDF 67.73 kB
Zaključak - Okućnica Bartolić
PDF 110.52 kB
Zaključak - Novčana pomoć Vranjican
PDF 107.44 kB
Zaključak - Novčana pomoć Skate
PDF 106.61 kB
Zaključak - Novčana pomoć GEA
PDF 64.28 kB
Zaključak - Novčana pomoć KSR Parangal
PDF 107.91 kB
Zaključak - Novčana pomoć Gustarovac
PDF 113.16 kB
Zaključak - Bankomat PBZ
PDF 104.48 kB
Zaključak - Moscarda plaćanje vode
PDF 111.03 kB
Zaključak - Montešerpo
PDF 120.39 kB
Zaključak - Suglasnost Komunalcu za čišćenje pinete
PDF 108.94 kB
Zaključak - Izvješće JVP
PDF 107.58 kB
Zaključak - Mjerila upisa
PDF 109.91 kB
Odluka naknada člaovima DVD-a
PDF 104.39 kB
Pravilnik o organizaciji i kontroli naplate parkiranja
PDF 143.8 kB